Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

 

Krav til husstanden
For å få bostøtte må én i husstanden din være støtteberettiget.

Støtteberettiget person er:

 

Her kan du beregne bostøttenViktig:

- barn under 18 år eller person over 65 år
- person med visse typer trygder/pensjoner/stønader fra det offentlige, se nedenfor

- person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år

Følgende trygder/pensjoner/stønader gir støtteberettigelse:Generelle krav til husstanden
1. Alle i husstanden må i følge folkeregisteret være bosatt i boligen innen situasjonsdato for terminen.
2. Vedtak om eventuell trygdeytelse må være fattet innen situasjonsdato for terminen.
3. Søkeren/hovedperson må ha fylt 18 år (unntak dersom søkeren har egne barn).
 


- alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig pensjon, eller tilsvarende fra EØS-land
- krigspensjon
- grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven
- attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad
- introduksjonsstønad

 

 

 

 

Søknaden kan ikke sendes som e-post, den må skrives ut og sendes pr. brevpost eller leveres til kommunen sammen med nødvendige vedlegg. For andelseiere i borettslag sendes søknad til forretningsfører for borettslaget. Søknadsskjema kan du også få ved å henvende deg til kommunen.

Tidsplan

 

 

 

Termin Søknadsperiode Søknadsfrist Situasjonsdato
1 1. januar – 30. april 10. februar 1. januar
2 1. mai – 31. august 10. juni 1. mai
3 1. sept. – 31. des. 10. oktober 1. september
 


Les mer her: husbanken.no